گیاهی ترین SEO Pooyan! UIgloo

شرکت با مسئولیت محدود چگونه شرکتی است؟

شرکت با مسئولیت محدود

براساس ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که  بین دو یا چند نفر به منظور فعالیت های تجاری تاسیس می شود. در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکاء تنها به میزان سرمایه خود در شرکت نسبت به و تعهدات مالی و همچنین غیرمالی مسئولیت دارد و نیازی نیست تا سرمایه شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.شرکت با مسئولیت محدود  با انجام تشریفات مربوط به ثبت شرکت و پس از تامین مبلغ نقدی و تسلیم آورده غیرنقدی که در واقع سرمایه شرکت تلقی می گردد تشکیل می گردد. همانطور که گفته شد این سرمایه به صورت سهام یا قطعات سهام نمی باشد و مسئولیت شرکاء تا میزان سرمایه آن ها در شرکت است و نسبت به قروض مازاد بر سهم الشرکه خود مسئولیتی ندارند.

شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی از همه ارکان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری بهره مند است تا جایی که نهاد اداره شرکت محدود به یک مدیر یا مرکب از چند عضو در قالب هیات مدیره انجام وظیفه می نماید.قانون تجارت 1311 حداقل تعداد شرکاء را دو نفر اعلام کرده است اما باید این نکته را در نظر گرفت که وقتی مسئولیت شرکاء به اندازه سرمایه آن ها در شرکت محدود می شود، امکان سوء استفاده افراد سود جو نیزبه وجود می آید، به این صورت که اینگونه افراد برای فرار از عواقب ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت بدهی ها، شرکت تشکیل می دهند.  بنابراین تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت امکان هرنوع سوء استفاده را از میان می برد. بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود، هر عضو شریک به همان میزان در سرمایه سهم دارد و به همان میزان دارای وظایف، تکالیف و مسئولیت دارد و پاسخگوست.

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

1. سرمایه شرکت به شکل سهام یا قطعات سهام نیست، بلکه شرکا به صورت سهم الشرکه در تامین سرمایه شرکاء نقش دارند.

2. شرکا تنها به میزان سرمایه خود در شرکت در برابر تعهدات مالی مسئولیت دارند.

3. عبارت با مسئولیت محدود حتما باید در اسم شرکت  عنوان شود، در غیر این صورت به عنوان شرکت تضامنی شناخته می شود.

4. نام شرکت نباید دربرگیرنده اسامی هیچ یک از شرکاء باشد، زیرا در این صورت شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی شناخته می شود.

5. سهم الشرکه شرکاء امکان انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره، به شکل اوراق تجاری ندارد.

6. سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نیست، اما اگر دیگر شرکا که تعداد آن ها در اکثریت است و 75 درصد سرمایه متعلق به آن ها باشد، این امر امکان پذیر است.

7. در شرکت نامه باید به صورت صریح و مشخص میزان سهم الشرکه های غیرنقدی قید شود.

8. در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه پیش بینی نمی شود.

9. شیوه اداره آن از شرکت های تضامنی و نسبی کامل تر، اما در مقایسه با شرکت های سهامی و تعاونی در سطح پایین تری است. بنابراین اگر تعداد شرکا زیاد است، تشکیل شرکت به صورت با مسئولیت محدود مناسب نیست.

10. رای اکثریت ملاک تصمیم گیری در مورد اداره شرکت است اما رسیدن به این اکثریت به آسانی شرکت های سهامی نیست زیرا در برخی از موارد اکثریت لازم در شرکت با مسئولیت محدود هم اکثریت عددی ملاک است و هم اکثریت سرمایه ای.

گیاهی ترین SEO Pooyan! UIgloo