گیاهی ترین SEO Pooyan! UIgloo

طرح توجیهی چیست؟

گزارشی که توجیه‌ پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی(معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Report) نام دارد. طرح توجیهی ابعاد مختلف یک پروژه از قبیل بازار، فنی و مالی را بررسی کرده و به سه قسمت تقسیم می‌شود.
1- تجزیه و تحلیل مالی یا Financial Analysis
2- مطالعه بازار یا Market Study
3- توجیه‌پذیری فنی یا Technical Feasibility

گیاهی ترین SEO Pooyan! UIgloo