گیاهی ترین SEO Pooyan! UIgloo

کارت بازرگانی چیست؟

اشخاصی که به امر تجارت می پردازند، برای واردات و صادرات ملزم به اخذ کارت بازرگانی هستند. كارت بازرگاني، مجوزي است كه دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي می تواند تجارت خارجی انجام دهد. اعتبار كارت بازرگاني حقیقی از تاريخ صدور يكسال است. البته کارت بازرگانی حقوقی که مربوط به شرکت هاست از 1 سال تا 5 سال می تواند به درخواست متقاضی اعتبار داشته باشد. در صورت نیاز به تمدید می توان با ارائه مدارک لازم کارت بازرگانی را تمدید نمود.

گیاهی ترین SEO Pooyan! UIgloo